1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1.1. Η διαδικτυακή εφαρμογή MedCRM, η οποία λειτουργεί στην ιστοσελίδα app.medcrm.gr (στο εξής «Εφαρμογή») έχει δημιουργηθεί από την Εταιρία «GLOBAL CONCEPT IKE», στην οποία και ανήκει το σύνολό της κατά πλήρη κυριότητα (στο εξής μνημονευόμενη ως «Εταιρία»).

1.2. Κάθε φορά που γίνεται χρήση της Εφαρμογής, ο πελάτης/χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, που περιλαμβάνονται στο παρόν και σε τυχόν πρόσθετα συμφωνητικά, που μπορεί να έχει υπογράψει και δεσμεύεται προς συμμόρφωση με αυτούς.

1.3. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν συμφωνεί και δεν αποδέχεται τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, έστω και μερικά, δεν επιτρέπεται να προχωρήσει στη χρήση της Εφαρμογής.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1. Η Εφαρμογή μπορεί να προσπελαστεί από το σύνολο των χρηστών που συγκεντρώνουν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος.

2.2. Οι χρήστες της Εφαρμογής δύνανται να ανεβάσουν οποιαδήποτε πληροφορία τους σε αυτήν και να έχουν πρόσβαη χωρίς η Εταιρία να ελέγχει το περιεχόμενό τους. Η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που προσθέτουν οι χρήστες στην εφαρμογή, ανεξάρτητα από τη μορφή του.

2.3. Ο πελάτης υποχρεούται να επιλέξει ένα όνομα χρήστη (“email") και έναν κωδικό (“password”), με τα οποία θα συνδέεται στην Εφαρμογή. Τα στοιχεία, που απαιτούνται για την είσοδο στην εφαρμογή είναι αυστηρά προσωπικά και απαγορεύεται η μεταβίβασή τους σε τρίτα πρόσωπα, ακόμα και χωρίς αντάλλαγμα.

2.4. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να αναβαθμίζει την Εφαρμογή και να προσθέτει νέες δυνατότητες.

3. ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3.1. Ο πελάτης, που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή υποχρεούται να προκαταβάλλει το συμφωνημένο με την Εταιρία τίμημα, μέσω των εκάστοτε διαθέσιμων τρόπων εξόφλησης, που αντιστοιχεί στην χρήση της Εφαρμογής για μία χρονική περίοδο. Το κόστος της χρήσης εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια που θα επιλέξει ο χρήστης καθώς και τις δυνατότητες της Εφαρμογής που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει.

3.2. Η δυνατότητα χρήσης της Εφαρμογής από τον πελάτη αρχίζει από τη στιγμή που το τίμημα της πληρωμής πιστωθεί στον λογαριασμό της Εταιρίας. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για την καθυστέρηση που τυχόν προκύψει από τη στιγμή καταβολής του συμφωνηθέντος χρηματικού ποσού από τον χρήστη έως την πίστωση του λογαριασμού της Εταιρίας.

3.3. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών για το σύνολο του τιμήματος το οποίο κατέβαλε. Ο χρήστης δηλώνει ότι τα καταχωριζόμενα στοιχεία του είναι αληθή και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η αποστολή του φορολογικού παραστατικού αποστέλλεται από την Εταιρία στον πελάτη με οποιοδήποτε νόμιμο πρόσφορο μέσο στα στοιχεία που έχει δηλώσει.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

4.1. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη της χρήσης της Εφαρμογής να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση που έχει συνάψει με την Εταιρία αναιτιωδώς. Η ως άνω προθεσμία άρχεται από την ώρα 00:00:00 της επόμενης ημέρας από την οποία ξεκίνησε η χρήση της Εφαρμογής από τον πελάτη και λήγει την ώρα 23:59:59 της δέκατης πέμπτης (15ης) ημέρας.

4.2. Για την ενάσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως την Εταιρία, η οποία με τη σειρά της θα επιστρέψει το σύνολο του καταβληθέντος τιμήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

4.3. Σε περίπτωση που ο ίδιος πελάτης υπαναχωρήσει, τα αρχεία και οι πληροφορίες που ανέβασε στην Εφαρμογή διαγράφονται την ίδια ημέρα.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

5.1. Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της Εφαρμογής, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της Εφαρμογής, των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες. Συνεπώς η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους χρήστες της Εφαρμογής ή σε τρίτους.

5.2. Η Εταιρία κρατάει καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας της Εφαρμογής.

5.3. Η Εταιρία δηλώνει ρητά ότι δεν δύναται και δεν υποχρεούται να ελέγχει το περιεχόμενο που προσθέτουν οι χρήστες στην Εφαρμογή.

5.4. Η Εταιρία δεν φέρνει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας. Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου στους χρήστες της Εφαρμογής δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών της Εφαρμογής κατόπιν ίδιας αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Εταιρίας.

5.5. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να απενεργοποιεί κάθε λογαριασμό και χωρίς προειδοποίηση, εφόσον η ίδια κρίνει πως δε συμφωνεί με κάποιον από τους όρους χρήσης ή εξυπηρετεί κάποιον κακόβουλο σκοπό.

5.6. Η Εταιρία δύναται να τροποποιήσει ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

6.1. Το λογισμικό, ο κώδικας, η ονομασία και τα λογότυπα της Εφαρμογής αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας. Η Εταιρία παρέχει πρόσβαση στον πελάτη για τη χρήση της Εφαρμογής, χωρίς να του παρέχει τον κώδικα του λογισμικού της. Η Εταιρία επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της.

6.2. Οι πληροφορίες των πελατών, των συνεργατών, των ραντεβού και ολόκληρη η βάση δεδομένων, καθώς επίσης και όλα τα αρχεία που καταχώρησε στην Εφαρμογή ο πελάτης, αποτελούν ιδιοκτησία του πελάτη και μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια της παρούσας σύμβασης.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H Εταιρία είναι πλήρως συμμορφωμένη ως προς τις απαιτήσεις που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της εφαρμογής. Ακολουθούν τα κύρια χαρακτηριστικά του τρόπου συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων καθώς και τα δικαιώματα που έχει ο κάθε χρήστης της εφαρμογής. Ο κάθε χρήστης της εφαρμογής, δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει γνώση των κάτωθι όρων, ότι συμφωνεί με αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι τους έχει κατανοήσει εξολοκλήρου.

Οι χρήστες της Εφαρμογής ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στην Εφαρμογή με το εκάστοτε πρόσφορο μέσο χωρίς σχετική εξουσιοδότηση ή/και συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση άλλων χρηστών της εφαρμογής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στη διεύθυνση: [email protected]

Η Εταιρία δεσμεύεται να απαντήσει στα αιτήματα το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός των χρονικών ορίων που θέτει η κείμενη νομοθεσία.

7.1. Εύρος παροχής προσωπικών δεδομένων και χρονική διάρκεια τήρησής τους

Η Εταιρία αποθηκεύει τις πληροφορίες, τις οποίες παρέχετε, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες τις εφαρμογής. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση e-mail σας, τον τηλεφωνικό σας αριθμό και τη διεύθυνση της κατοικίας σας ή της επαγγελματικής έδρας. Επιπρόσθετα, η Εταιρία μπορεί να ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για παροχή επιπλέον πληροφοριών, που άπτονται είτε της υποχρέωσης για συμμόρφωση στη φορολογική νομοθεσία και στο δίκαιο των δικαιοπραξιών (όπως για παράδειγμα τον Α.Φ.Μ. σας και τον αριθμό δελτίου ταυτότητάς σας) είτε τεχνικών ζητημάτων, όπως για παράδειγμα η τοποθεσία πρόσβασής σας, προκειμένου η Εταιρία να βελτιστοποιεί την ταχύτητα πρόσβασης στην εφαρμογή.

Τα προσωπικά σας δεδομένα και όλες τις πληροφορίες που εσείς ανεβάζετε αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα διατηρείτε τον λογαριασμό σας στην εφαρμογή. Όταν το προφίλ σας διαγραφεί για οποιονδήποτε λόγο (όπως για παράδειγμα αντισυμβατική χρήση), η Εταιρία αυτόματα διαγράφει όλα τα προσωπικά σας δεδομένα.

7.2. Παροχή προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων

Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στον πελάτη να δημιουργεί ξεχωριστά προφίλ, τα οποία θα χρησιμοποιούνται από τρίτους - συνεργάτες του, προς εξυπηρέτηση των αναγκών του. Στην περίπτωση εισαγωγής στοιχείων, που αφορούν τρίτα πρόσωπα (π.χ. πελάτες σας) θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι τα τρίτα πρόσωπα γνωρίζουν την πολιτική απορρήτου της εφαρμογής και ότι αποδέχονται τη συγκέντρωση των προσωπικών τους στοιχείων.

Η Εταιρία συλλέγει πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τη διεύθυνση ΙΡ σας, τη συμπεριφορά σας εντός της εφαρμογής, τις υποσελίδες τις οποίες επισκέπτεστε, τη διάρκεια παραμονή σας σε κάθε υποσελίδα καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας ή της φορητής συσκευής, από την οποία συνδέεστε.

Ακόμα, και στις δύο περιπτώσεις, ο χρήστης αλλά και κάθε τρίτος, ο οποίος συνδέεται διαμέσω του χρήστη, συναινεί ανεπιφύλακτα με τους παρόντες όρους, είτε η εισαγωγή των δεδομένως γίνεται απευθείας μέσω της εφαρμογής είτε γίνεται μέσω χρήσης API, τον οποίο θα έχει ενσωματώσει σε τρίτη εφαρμογή.

Η Εταιρία δε θα ζητήσει ποτέ την εισαγωγή δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα. Τυχόν εισαγωγή τέτοιων στοιχείων τρίτων προσώπων (π.χ. πελατών σας) γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη, στα πλαίσια ενάσκησης των επαγγελματικών σας καθηκόντων.

7.3. Σκοπός συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρία συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιεί την είσοδό σας στην εφαρμογή και να διασφαλίζει ότι δε γίνεται χρήση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα

Η συλλογή δε των πληροφοριών που σχετίζονται με τη συμπεριφορά σας και το σημείο πρόσβασής σας στην εφαρμογή, αποσκοπεί αποκλειστικά τη βελτίωση των υπηρεσιών της εφαρμογής και την τροποποίησή της, ανάλογα με τη δημοφιλία της κάθε παροχής, προκειμένου να γίνει ακόμα πιο φιλική στον χρήστη.

Επίσης, μπορεί η Εταιρία να στέλνει ανά περιοδικά χρονικά διαστήματα ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω e-mail ή στα νούμερα των κινητών, που έχουν δηλωθεί, προκειμένου να ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με την εφαρμογή ή τις εν γένει δραστηριότητες της Εταιρίας. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να μη λαμβάνει τέτοιες πληροφορίες.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία δεν κοινοποιεί σε κανέναν τρίτο όλα τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγει, εκτός εάν πρόκειται για επίσημο αίτημα από τις αρχές οποιουδήποτε κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι η Εταιρία συνεργάζεται με εταιρίες, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες προς τον σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας της εφαρμογής, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα πληρωμής με χρήση πιστωστικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας καθώς επίσης και η δυνατότητα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών. Η Εταιρία μπορεί να κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε αυτές τις επιχειρήσεις, στο βαθμό όμως που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της λειτουργίας της εφαρμογής.

7.4. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, προκειμένου να μην υπάρχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία συνίστανται τόσο σε φυσικά εμπόδια όσο και σε ηλεκτρονικά - τεχνικά. Ενδεικτικά, οι τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Επιθετική χρήση τείχους προστασίας και απομόνωση δικτύου στην υποδομή μας.
  • Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα συστήματα διακομιστών μας από το δημόσιο Διαδίκτυο.
  • Παρακολουθούμε οποιοδήποτε ελάττωμα ασφαλείας σε οποιαδήποτε «βιβλιοθήκη» χρησιμοποιούμε και τα διορθώσουμε μόλις εκδοθεί μια ενημερωμένη έκδοση.
  • Χρήση ελέγχου ταυτότητας με 2 παράγοντες σε όλους τους ευαίσθητους λογαριασμούς μας (π.χ., πάροχος φιλοξενίας κ.λπ.).
  • Τα στοιχεία που καταχωρείτε κατά την εγγραφή σας στην εφαρμογή είναι κρυπτογραφημένα.
  • Όλα τα αντίγραφα ασφαλείας αποθηκεύονται σε ξεχωριστό server, διατηρούνται για μέγιστη περίοδο 1 εβδομάδας και απαιτούνται ειδικά πιστοποιητικά σύνδεσης για την ανάκτησή τους.
  • Η Εταιρία θα ειδοποιήσει τους χρήστες για τυχόν παραβίαση δεδομένων τους το αργότερο εντός 24 ωρών, αφότου η παραβίαση γίνει αντιληπτή από την Εταιρία.

7.5. Δικαιώματα χρηστών

Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, πέραν των όσων αναγράφονται ανωτέρω, είναι τα εξής: η πρόσβαση, η διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (“δικαίωμα στη λήθη”) ή περιορισμός της επεξεργασίας που σας αφορούν ή αντίταξη στην επεξεργασία, καθώς και στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα γνωστοποίησής σας όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, το δικαίωμα στη φορητότήτα των δεδομένων.

7.6. Λοιπές πληροφορίες

Η νομιμότητα συλλογής και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων εδράζεται στην πλήρη και ανεπιφύλακτη συναίνεση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τους σκοπούς της παραγράφου 7.3 του παρόντος, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της εφαρμογής. Σε διαφορετική περίπτωση, ο χρήστης απαγορεύεται να έχει πρόσβαση και να κάνει χρήση της εφαρμογής.

Μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε εγγράφως οποτεδήποτε τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Αυτό συνεπάγεται ότι το προφίλ σας και όλες οι πληροφορίες που έχετε ανεβάσει στην εφαρμογή θα διαγραφούν το συντομότερο και ότι εφεξής δε θα έχετε δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής.

Η συλλογή και η αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων γίνεται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το εάν ο χρήστης είναι μόνιμος κάτοικος μίας εκ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι και ανεξάρτητα από το σημείο πρόσβασης στην εφαρμογή και καταχώρησης των προσωπικών του δεδομένων.

Διευκρινίζεται ότι η Εταιρία δεν υποχρεούται σε πρόσληψη υπεύθυνου προστασίας δεδομένων ούτε έχει προσληφθεί ως εκτελών την επεξεργασία πρόσωπο διαφορετικό σε σχέση με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι ο Αντωνιάδης Νικόλαος, τηλέφωνο: 2315534514, email: [email protected]

8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

8.1. Οι παρόντες όροι χρήσης της Εφαρμογής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

8.2. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την Εταιρία που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό. Η πρόσβαση στην Εφαρμογή από το σύνολο των χρηστών καθώς και η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συνεπάγεται από αυτούς την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου της στο σύνολό τους.

8.3. Η Εταιρία επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός της για την άσκηση κάθε ενδεδειγμένης δικαστικής και εξωδικαστικής πράξης, εφόσον κριθεί ότι επισκέπτες ή/και χρήστες της Εφαρμογής προβαίνουν σε ενέργειες σε βάρος της, οι οποίες ενδεικτικά και μη περιοριστικά μπορεί να επιφέρουν βλάβη στα συμφέροντά της.

8.4. Οι παρόντες όροι χρήσης επέχουν θέση σύμβασης μεταξύ της Εταιρία και του χρήστη, ο οποίος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή, με οποιονδήποτε τρόπο και αν η σύμβαση καταρτιστεί (ηλεκτρονικά ή εγγράφως). Ο πελάτης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή, δηλώνει ότι έχει κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο του παρόντος κειμένου.

8.5. Η Εταιρία δύναται να τροποποιεί εν όλω η εν μέρη του παρόντες Γενικούς Ορους Χρήσης, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τους χρήστες της Εφαρμογής.

8.6. Για κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσεως που μπορεί να ανακύψει από την εφαρμογή του παρόντος, αποκλειστικά καθ’ ύλην και κατά τόπο Δικαστήρια ορίζονται αυτά της Θεσσαλονίκης.

9. COOKIES

9.1. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μία ιστοσελίδα μπορεί να στείλει στο πρόγραμμα περιήγησης ενός χρήστη για αποθήκευση στο σκληρό δίσκο. Τα cookies μπορούν να κάνουν τη χρήση της Εφαρμογής ευκολότερη, με την αποθήκευση και τη διαχείριση της υπάρχουσας κατάστασης, τις εφαρμογές, τις προτιμήσεις και άλλες πληροφορίες του χρήστη. Η χρήση των cookies είναι απαραίτητη για την Εφαρμογή. Όταν ο χρήστης της Εφαρμογής πλοηγείται σε αυτήν, ορισμένα στοιχεία μπορεί να συλλέγονται παθητικά (δηλαδή, συλλέγονται χωρίς να παρέχονται οι πληροφορίες από τον χρήστη) με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών και μέσων, όπως είναι οι Internet Protocol διευθύνσεις τα cookies, Internet tags και συλλογή δεδομένων πλοήγησης.

9.2. Η Εταιρία επίσης, μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων (όπως το Google Analytics) προκειμένου να συλλέξει χωριστά πληροφορίες για τους επισκέπτες της Εφαρμογής. Οι εν λόγω υπηρεσίες τρίτων χρησιμοποιούν cookies για να παρέχουν στην Εταιρία μη προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή των χρηστών στην Εφαρμογής (λ.χ. τον αριθμό των επισκέψεων).

10. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι η Εφαρμογή είναι πλήρως λειτουργική, η Εταιρία δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηλή πως δε θα υπάρχουν περιπτώσεις που η πρόσβαση στις λειτουργίες της Εφαρμογής δε θα είναι εφικτή. Η Εταιρία δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για σφάλματα ή παραλείψεις και δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια εργασιών ή απώλεια κερδών) που προκύπτουν από σύμβαση, αδικοπραξία ή άλλως από τη χρήση ή την εξάρτηση από την χρήση της Εφαρμογής, τη διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα με το Google Calendar.

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Εταιρία «GLOBAL CONCEPT IKE» εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Νικολάου Πλαστήρα αρ. 58, T.K. 54250, με Α.Φ.Μ. 801167371 και στην αποκλειστική κυριότητά της ανήκει η Εφαρμογή. H ηλεκτρονική της διεύθυνση, μέσω της οποίας άμεσα οποιοσδήποτε χρήστης της Εφαρμογής μπορεί να υποβάλλει οποιοδήποτε σχετικό σχόλιο ή ερώτημα είναι: support@medcrm.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2315534514.

logo

Αποκτήστε τον απόλυτο έλεγχο του ιατρείου σας με το MedCRM, το πιο σύχρονο κι ευέλικτο ιατρικό λογισμικό.

Επικοινωνία